Trang chủ | Những quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp

Những quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp ( 09:55 | 15/04/2013 )

Bản để inGửi bài này qua Email

           Thực hiện Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

            Ngày 01/3/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

Kể từ ngày 15/4/2013, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp có một số quy định mới cần lưu ý, cụ thể như sau:

       Một là: Quy định cụ thể người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp: Là người có tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc  đó đóng bảo hiểm thất nghiệp.

         Hai là: Quy định ngày mà người lao động được xác định là có việc làm: Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật hoặc ngày bắt đầu làm việc  của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng.

      Riêng đối với người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự thì ngày mà người lao độngđược xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự là ngày người lao động nhập ngũ.

         Ba là: Đăng ký thất nghiệp: Quy định trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu người lao động   chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì ngườilao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp.

         Bốn là: Tư vấn, giới thiệu việc làm: khi đăng ký thất nghiệp, người lao động có trách nhiệm ghi rõ nhu cầu tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề  trong bản Đăng ký thất nghiệp. Trung tâm Giới thiệu việc làm tổ chức thực hiện tư vấn, giớithiệu việc làm miễn phí cho người lao động ngay khi người lao động đến đăng ký thất nghiệp.

         Năm là: Quy định về không hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề: Sau 2 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu trả kết quả, nếu ngườilao động  không đến nhận quyết định hưởng trợcấp thất nghiệp hoặc quyết định hỗtrợ học nghề thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc hỗ trợ học nghề.

         Đối với những trường hợp người lao động đó nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng chưa nhận trợ cấp thất nghiệp  mà không có nhu cầu nhận trợ cấp thấtn ghiệp để cộng dồn thời gian tham gia bảohiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều21 Nghị định 127/2008/NĐ-CP thì người lao động làm đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp.

        Sáu là: Chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp:Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động có nhu cầu chuyển hưởng trợ cấp đến tỉnh, thành phố  khác trực thuộc Trung ương để tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải làm đơn đề nghị chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp.

          Trong thời hạn 10 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận giấy giới thiệu chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động  phải nộp giấy giới thiệu chuyển hưởng và các giấy tờ nêu trên đến Trung tâm Giới thiệuviệc làm nơi chuyển đến để Trung tâm Giới thiệu việc làm đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp.

         Bảy là: Thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm: Hằng tháng, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm  nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp để thông báo về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị ốmđau, thai sản thì phải có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc cấp tương đương trở lên; người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tai nạn thì phảicó giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc cấp tương đương trở lên hoặc xácnhận của cảnh sát giao thông đối với trường hợp bị tai nạn giao thông; do thiên tai, dịch họa thì phải có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Xã theo đơnđề nghị của người lao động  đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

         Tám là: Trách nhiệm của Bảo hiểm Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: hằng năm thông báo cho từng người lao động về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp  của người lao động; thực hiện việc chốt và trả sổ bảo hiểm Xã hội hoặc bản xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho ngườilao động chậm nhất trong 5 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu;  tổ chức  chi trả trợ cấp thất nghiệp hằng tháng, trợ cấp một lần cho người lao động trong thời hạn 5 ngày,tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.          

        Chín là: Trách nhiệm của người sử dụng lao động: Bảo quản hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp và cung cấp thông tin cho người lao động  về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 2 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày người lao động yêu cầu.

                                                                          Nguồn: Phòng Việc làm – ATLĐ Sở.

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177101
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 323
  • Trong tuần: 1900
  • Trong tháng: 322120
  • Trong năm: 322120