Trang chủ | Thủ tục xác nhận đối với người bị thương không thuộc lực lượng quân đội, công an

Thủ tục xác nhận đối với người bị thương không thuộc lực lượng quân đội, công an ( 13:54 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
3.1. Trình tự thực hiện:
3.1.1 Đối với trường hợp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận bị thương thuộc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện:
Bước 1: Phòng Lao động -TB&XH có trách nhiệm chuyển toàn bộ hồ sơ đã được chủ tịch UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận bị thương đến Sở Lao động -TB&XH.
          Địa chỉ: 52 Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
          Điện thoại: (0240) 3854240.
Bước 2:  Sở lao động - Thương binh và xã hội căn cứ hồ sơ giới thiệu người bị thương đến Hội đồng giám định y khoa để giám định thương tật.
          3.1.2 Đối với trường hợp thẩm quyền cấp Giấy Chứng nhận bị thương thuộc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
Bước 1: Phòng Lao động -TB&XH có trách nhiệm chuyển toàn bộ thủ tục hồ sơ  đề nghị cấp giấy chứng nhận bị thương theo qui định đến Sở Lao động -TB&XH.
          Địa chỉ: 52 Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
          Điện thoại: (0240) 3854240.
Bước 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy Chứng nhận bị thương.
Bước 3: Sở lao động - Thương binh và xã hội căn cứ hồ sơ đã được chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận bị thương giới thiệu người bị thương đến Hội đồng giám định y khoa để giám định thương tật.
3.2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Lao động- TB&XH.
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.
3.3.1 Thành phần hồ sơ bao gồm:
a) Đối với trường hợp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận bị thương thuộc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện:
- Đơn đề nghị (Mẫu TB)
- Giấy tờ chứng minh tham gia cách mạng là một trong các giấy tờ sau:
 Người thoát ly tham gia cách mạng hoặc hoạt động không thoát ly nhưng sau đó thoát ly tham gia công tác tại các cơ quan nhà nước phải có một trong các giấy tờ sau: Lý lịch cán bộ; lý lịch đảng viên; lý lịch quân nhân; lý lịch công an nhân dân; quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc; hồ sơ bảo hiểm xã hội hoặc các giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước. Trường hợp không còn một trong các giấy tờ nêu trên nhưng đã được hưởng trợ cấp theo các Quyết định sau đây của Thủ tướng chính phủ:
+ Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 27/10/2008
+ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005
+ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008
+ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011
+ Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010
+ Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011
 Đối với người hoạt động không thoát ly và sau đó không tiếp tục tham gia công tác tại các cơ quan nhà nước thì phải có bản khai chi tiết quá trình tham gia cách mạng, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
- Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương là một trong các giấy tờ sau:
+ Giấy tờ có ghi sức ép hoặc chấn thương; danh sách quân nhân bị thương (hoặc người bị thương) của cơ quan,đơn vị quản lý đối tượng khi bị thương có ghi tên cá nhân bị thương.
+ Giấy tờ, tài liệu của cơ quan, đơn vị lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận cá nhân bị thương khi tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu. Trường hợp giấy tờ, tài liệu không ghi các vết thương cụ thể thì căn cứ vào kết quả kiểm tra vết thương thực thể của cơ quan, đơnvị có thẩm quyền;
+ Người bị thương thuộc lực lượng quân đội, công an có vết thương thực thể nhưng không còn danh sách quân nhân bị thương do cơ quan, đơn vị quản lý quân nhân khi bị thương đã giải thể hoặc không còn lưu giữ được.
Trường hợp không có vết thương thực thể nhưng còn dị vật kim khí trong cơ thể thì phải có kết quả chiếu, chụp và kết luận của bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc bệnh viện quân đội, công an khẳng định còn dị vật kim khí trong cơ thể;
+ Người không thuộc lực lượng quân đội, công an bị thương trong kháng chiến chống Pháp ở miền Nam và các chiến trường B,C,K và trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc hiện còn vết thương thực thể.
Trường hợp còn dị vật kim khí trong cơ thể thì phải có kết quả chiếu, chụp và kết luận của bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc bệnh viện quân đội, công an khẳng định còn dị vật kim khí trong cơ thể;
+ Người không thuộc lực lượng quân đội, công an bị thương trong kháng chiến chống Pháp ở miền Bắc và trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc hiện có kết quả chiếu, chụp và kết luận của bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc bệnh viện quân đội, công an khẳng định còn dị vật kim khí trong cơ thể.
- Văn bản tham gia ý kiến của Hội cựu Chiến binh, hội người cao tuổi, Hội Cựu thanh niên xung phong hoặc Ban liên lạc Thanh niên xung phong cấp xã;
- Biên bản kết quả niêm yết công khai;
- Biên bản họp Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (Mẫu BB-TB);
- Biên bản xét duyệt của Ban chỉ đạo xác nhận người có công cấp huyện;
- Biên bản kiểm tra vết thương thực thể (Mẫu XN) đối với những trường hợp người bị thương không còn giấy tờ chứng minh bị thương, bản thân có vết thương thực thể hoặc còn dị vật kim khí trong cơ thể.
- Giấy chứng nhận bị thương (MẫuTB1).
b) Đối với trường hợp thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận bị thương thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
- Đơn đề nghị (Mẫu TB)
- Giấy tờ chứng minh tham gia cách mạng là một trong các giấy tờ sau:
 Người thoát ly tham gia cách mạng hoặc hoạt động không thoát ly nhưng sau đó thoát ly tham gia công tác tại các cơ quan nhà nước phải có một trong các giấy tờ sau: Lý lịch cán bộ; lý lịch đảng viên; lý lịch quân nhân; lý lịch công an nhân dân; quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc; hồ sơ bảo hiểm xã hội hoặc các giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước. Trường hợp không còn một trong các giấy tờ nêu trên nhưng đã được hưởng trợ cấp theo các Quyết định sau đây của Thủ tướng chính phủ:
+ Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 27/10/2008
+ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005
+ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008
+ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011
+ Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010
+ Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011
 Đối với người hoạt động không thoát ly và sau đó không tiếp tục tham gia công tác tại các cơ quan nhà nước thì phải có bản khai chi tiết quá trình tham gia cách mạng, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
- Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương là một trong các giấy tờ sau:
+ Giấy tờ có ghi sức ép hoặc chấn thương; danh sách quân nhân bị thương (hoặc người bị thương) của cơ quan,đơn vị quản lý đối tượng khi bị thương có ghi tên cá nhân bị thương.
+ Giấy tờ, tài liệu của cơ quan, đơn vị lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận cá nhân bị thương khi tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu. Trường hợp giấy tờ, tài liệu không ghi các vết thương cụ thể thì căn cứ vào kết quả kiểm tra vết thương thực thể của cơ quan, đơnvị có thẩm quyền;
+ Người bị thương thuộc lực lượng quân đội, công an có vết thương thực thể nhưng không còn danh sách quân nhân bị thương do cơ quan, đơn vị quản lý quân nhân khi bị thương đã giải thể hoặc không còn lưu giữ được.
Trường hợp không có vết thương thực thể nhưng còn dị vật kim khí trong cơ thể thì phải có kết quả chiếu, chụp và kết luận của bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc bệnh viện quân đội, công an khẳng định còn dị vật kim khí trong cơ thể;
+ Người không thuộc lực lượng quân đội, công an bị thương trong kháng chiến chống Pháp ở miền Nam và các chiến trường B,C,K và trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc hiện còn vết thương thực thể.
Trường hợp còn dị vật kim khí trong cơ thể thì phải có kết quả chiếu, chụp và kết luận của bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc bệnh viện quân đội, công an khẳng định còn dị vật kim khí trong cơ thể;
+ Người không thuộc lực lượng quân đội, công an bị thương trong kháng chiến chống Pháp ở miền Bắc và trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc hiện có kết quả chiếu, chụp và kết luận của bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc bệnh viện quân đội, công an khẳng định còn dị vật kim khí trong cơ thể.
- Văn bản tham gia ý kiến của Hội cựu Chiến binh, hội người cao tuổi, Hội Cựu thanh niên xung phong hoặc Ban liên lạc Thanh niên xung phong cấp xã;
- Biên bản kết quả niêm yết công khai;
- Biên bản họp Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (Mẫu BB-TB);
- Biên bản xét duyệt của Ban chỉ đạo xác nhận người có công cấp huyện;
- Biên bản kiểm tra vết thương thực thể (Mẫu XN) đối với những trường hợp người bị thương không còn giấy tờ chứng minh bị thương, bản thân có vết thương thực thể hoặc còn dị vật kim khí trong cơ thể.
b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
3.4. Thời hạn giải quyết:Chưa qui định cụ thể.
3.5. Đối tượng thực hiện:Cá nhân.
3.6. Cơ quan thực hiện.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện, phòng Lao động - TB&XH.
3.7. Kết quả:
3.7.1. Đối với trường hợp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương thuộc Chủ tịch UBND cấp huyện.
- Sở Lao động - TB&XH giới thiệu người bị thương đến hội đồng Giám định y khoa để giám định thương tật.
3.7.2. Đối với trường hợp thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận bị thương thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
- Chủ tịch UBND tỉnh xấp giấy chứng nhận bị thương; Sở Lao động - Thương binh và xã hội giới thiệu người bị thương đến hội đồng Giám định y khoa để giám định thương tật.
3.8. Phí, lệ phí:Không.
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
1 Bản khai cá nhân (MẫuTB);
2. Biên bản họp của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (Mẫu BB-TB);
3. Biên bản kiểm tra vết thương thực thể (Mẫu XN);
( TheoThông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Liên bộ Lao động - TB&XH, Bộ Quốc phòng)
4. Giấy chứng nhận bị thương (MẫuTB 1)
( Theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/ 5/ 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
3.10. Yêu cầu, điều kiện:
Đối tượng được xem xét xác nhận người hưởng chính sách như thương binh là những người bị thương trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ gốc.
3.11. Căn cứ pháp lý.
- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
- Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội- Bộ Quốc Phòng hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.
- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh bắc Giang về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang.
Files gắn: 

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177098
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 320
  • Trong tuần: 1897
  • Trong tháng: 322117
  • Trong năm: 322117