Trang chủ | Thủ tục xác nhận liệt sỹ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an

Thủ tục xác nhận liệt sỹ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an ( 13:53 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

a) Đối với trường hợp thẩm quyền cấp Giấy báo tử thuộc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

Bước 1: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội chuyển toàn bộ hồ sơ theo qui định về Sở Lao động -TB&XH.

Địa chỉ: số 52 Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: (0240) 3.854.240.

Bước 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiêm tra hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có công văn đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công".

          b) Đối với trường hợp thẩm quyền cấp Giấy báo tử thuộc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Bước 1: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội chuyển toàn bộ hồ sơ theo qui định về Sở Lao động -TB&XH.

Địa chỉ: số 52 Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: (0240) 3.854.240.

Bước 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy báo tử.

Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy báo tử; có công văn kèm hồ sơ đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp "Bằng tổ quốc ghi công".

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Lao động – TB&XH.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

2.3.1 Thành phần hồ sơ bao gồm:

          a) Đối với trường hợp thẩm quyền cấp Giấy báo tử thuộc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

- Đơn đề nghị ( mẫu LS);

- Danh sách liệt sĩ lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh, hoặc giấy tờ, tài liệt có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu hoặc Giấy xác nhận về phần mộ và thời điểm an táng hài cốt liệt sĩ của Giám đốc Sở lao động -TB&XH địa phương quản lý nghĩa trang liệt sĩ đối với người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31/12/1994 trở về trước;

- Văn bản của Hội cựu Chiến binh, hội người cao tuổi, Hội Cựu thanh niên xung phong hoặc Ban liên lạc Thanh niên xung phong cấp xã;

- Biên bản kết quả niêm yết công khai;

- Biên bản họp Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (Mẫu BB-LS);

- Biên bản xét duyệt của Ban chỉ đạo xác nhận người có công cấp huyện;

- Giấy báo tử (Mẫu LS1) do Chủ tịch UBND cấp huyện cấp.

          b) Đối với trường hợp thẩm quyền cấp Giấy báo tử thuộc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

- Đơn đề nghị ( mẫu LS);

- Danh sách liệt sĩ lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh, hoặc giấy tờ, tài liệt có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu hoặc Giấy xác nhận về phần mộ và thời điểm an táng hài cốt liệt sĩ của Giám đốc Sở lao động -TB&XH địa phương quản lý nghĩa trang liệt sĩ đối với người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31/12/1994 trở về trước;

- Văn bản của Hội cựu Chiến binh, hội người cao tuổi, Hội Cựu thanh niên xung phong hoặc Ban liên lạc Thanh niên xung phong cấp xã;

- Biên bản kết quả niêm yết công khai;

- Biên bản họp Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (Mẫu BB-LS);

- Biên bản xét duyệt của Ban chỉ đạo xác nhận người có công cấp huyện;

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

2.4. Thời hạn giải quyết: Chưa qui định cụ thể.

2.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

2.6. Cơ quan thực hiện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TB&XH.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện; phòng Lao động - TB&XH.

2.7. Kết quả:

a) Đối với trường hợp thẩm quyền cấp Giấy báo tử thuộc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

- Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh kèm hồ sơ đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công".

          b) Đối với trường hợp thẩm quyền cấp Giấy báo tử thuộc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

          - Giấy báo tử (Mẫu LS1) d Chủ tịch UBND tỉnh cấp; Công văn kèm hồ sơ đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp "Bằng tổ quốc ghi công".

2.8. Phí, lệ phí: Không.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1. Đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ (Mẫu LS)

2. Biên bản họp Hội đồng xác nhận người có công cấp xã ( Mẫu BB-LS)

(Theo thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của liên bộ Lao động - TB&XH, Bộ Quốc phòng)

3. Giấy báo tử ( Mẫu LS 1 )

(Theo Thông tư  số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/ 5/ 2013

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

2.10. Yêu cầu, điều kiện:

2.11. Căn cứ pháp lý.

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội- Bộ Quốc Phòng hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh bắc Giang về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang.

Files gắn: 

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177057
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 279
  • Trong tuần: 1856
  • Trong tháng: 322076
  • Trong năm: 322076