Trang chủ | Thủ tục đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự " Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Thủ tục đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự " Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng ( 13:46 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Thủ tục đề nghị xét tặng hoặc truy tặng Danh hiệu vinh dự ''Bà mẹ Việt Nam anh hùng''

1.2. Trình tự thực hiện.

Bước 1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển Tờ trình kèm danh sách đề nghị tặng , gửi hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động - TB&XH.

Địa chỉ: 52 Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: (0240) 3.854.240.

Bước 2. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhcó trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thực hiện việc xác nhận liệt sĩ, thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, chuyển Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh) thẩm định, tổng hợp và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương).

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Lao động - TB&XH.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản khai cá nhân (Mẫu số 01a/BMAH) đối với trường hợp bà mẹ còn sống; hoặc Bản khai thân nhân (Mẫu số 01b/BMAH) và kèm theo Giấy ủy quyền (Mẫu số 02/BMAH) đối với trường hợp bà mẹ đã chết;

- Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công, Giấy chứng nhận thương binh có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Biên bản xét duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 03/BMAH;

- Tờ trình kèm theo danh sách theo Mẫu số 04/BMAH đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

b) Số lượng hồ sơ:  03 (bộ)

1.4. Thời hạn giải quyết:Chưa qui định thời gian cụ thể.

1.5. Đối tượng thực hiện:cá nhân.

1.6. Cơ quan thực hiện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TB&XH.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TB&XH.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Lao động - TB&XH.

1.7. Kết quả:Xác nhận liệt sĩ, thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

1.8. Phí, lệ phí: Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1. Bản khai cá nhân (Mẫu số 01a/BMAH); hoặc Bản khai thân nhân của bà mẹ kê khai  (Mẫu số 01b/BMAH);

2. Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02/BMAH;

3. Biên bản xét duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 03/BMAH;

4. Tờ trình kèm theo danh sách theo Mẫu số 04/BMAH đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

(theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ)

1.10. Yêu cầu, điều kiện:

1. Những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”:

-  Có 2 con trở lên là liệt sỹ;

-  Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sỹ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

-  Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sỹ;

-  Có 1 con là liệt sỹ và có chồng hoặc bản thân là liệt sỹ;

-  Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

- Trường hợp liệt sĩ là con đẻ đồng thời là con nuôi

Xét tặng hoặc truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho cả hai bà mẹ nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

- Liệt sĩ là con của bà mẹ này lại là chồng của bà mẹ khác

Xét tặng hoặc truy tặng đối với bà mẹ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; trường hợp cả hai bà mẹ đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì xét tặng hoặc truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho cả hai bà mẹ.

- Bà mẹ là vợ liệt sĩ tái giá hoặc bà mẹ là mẹ liệt sĩ tái giá

a) Xét tặng hoặc truy tặng cho bà mẹ là vợ liệt sĩ tái giá nhưng vẫn có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ của liệt sĩ và nuôi con của liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc vì thực hiện nhiệm vụ hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc con hoặc bố, mẹ của liệt sĩ. Các trường hợp này phải được chính quyền cấp xã nơi lập hồ sơ xác nhận.

b) Xét tặng hoặc truy tặng cho bà mẹ là mẹ liệt sĩ tái giá mà con của mẹ là liệt sĩ bao gồm con của chồng trước và con của chồng sau.

- Trường hợp mẹ đẻ của 02 liệt sĩ đã chết khi 2 liệt sĩ đều chưa đến tuổi thành niên, mẹ kế có công nuôi dưỡng cả 2 liệt sĩ và đã được hưởng trợ cấp tiền tuất của 2 liệt sĩ thì mẹ kế được xét tặng hoặc truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Bà mẹ có nhiều con nhưng đều đã chết, người con là liệt sĩ được xem là người con duy nhất.

Chỉ xét tặng hoặc truy tặng đối với bà mẹ mà những người con khác đều đã chết trước khi người con là liệt sĩ tham gia cách mạng.

1.11. Căn cứ pháp lý.

- Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự '' Bà mẹ Việt Nam anh hùng''.

- Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự '' Bà mẹ Việt Nam anh hùng''.

- Thông tư số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH ngày 10/10/2014 của liên bộ:Bộ Nội vụ,  Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Files gắn: 

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2234841
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 2039
  • Trong tuần: 12109
  • Trong tháng: 379860
  • Trong năm: 379860