Trang chủ | Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh ( 10:45 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân làm đơn theo mẫu có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn, có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đang quản lý để ra quyết định trợ cấp thương tật hoặc trợ cấp bệnh binh và gửi trích lục hồ sơ về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công). Hết thời hạn quy định, nếu không giải quyết thì phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
Trường hợp thương binh đồng thời là bệnh binh được xác nhận từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước và đã giám định lại thương tật đúng quy định từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng biên bản giám định thương tật cuối cùng để tính hưởng chế độ.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Sở Lao động- TB&XH
3. Thành phần, số lượng hồ sơ.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1) Đơn đề nghị (theo mẫu)
2) Hồ sơ bệnh binh và hồ sơ thương binh.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Lao động- TB&XH (Cục người có công).
7. Kết quả: Quyết định trợ cấp thương tật hoặc trợ cấp bệnh binh.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
( Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 /5/2013)
10. Yêu cầu, điều kiện: Không
11. Căn cứ pháp lý:
- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177051
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 273
  • Trong tuần: 1850
  • Trong tháng: 322070
  • Trong năm: 322070